Abu Nakhla HC

 

 

 

 

Abu Nakhla Health Center